مبارزه منفی 2( نماز جمعه)

۱ ــ جمعه ها روزی است که برای تظاهرات، مجوز وزارت احمدی نژاد را لازم ندارد.این فرصت را ازدست ندهید
۲ ــ هر چه  زود تر و بیشتر شرکت کنیم با مشکل کمتری روبرو خواهیم شد. چه به لحاظ ممانعت از ورود  به محل و چه از لحاظ مورد حمله قرارگرفتن.
۳ ــ قبل از بسم الله خطبه اول هیچگونه شعاری داده نشود و علامت سبز نیز آشکار نشود. نه در محل تجمع و نه در طول راه و مسیر
۴ ــ دوستان و افراد آشنا سعی کنند تا پایان باهم  بوده و فاصله ای بین آنان نیفتد. این کار موقع شروع  شعارها آنان را مطمئن می کند که همه  یکی هستند و در صورت نیاز به کمک همدیگر شتافته و در صورت بروز مشکل برای یکی دیگران در جریان قرار می گیرند
۵ ــ حتماً چند قرار زاپاس متوالی با همراهان خود بگذارید که در صورت جدا شدن ازهمدیگر باز به همدیگر بپیوندید. قرار ها باید نسبت به آخرین محل قبل از گم کردن همدیگر تعیین شود.
۶ ــ شرکت گسترده شما آقای موسوی و دیگران را بدنبال خواهد کشید. محذورات آنان را در نظر گرفته و رهبری را خود شما به عهده بگیرید
۷ ــ امام جمعه مهم نیست چه کسی باشد.
۸ ـ شعار دادن در بین راه و در اطراف محل نماز و آشکار کردن علامت سبز تا قبل از تجمع کامل در محلهای نماز جمعه و قبل از خطبه اول ،می تواند کار دشمن باشد. دشمن حتی ممکن است دسته های بزرگی را به این کار بفرستد تا از ماهیت و هدف دیگران آگاه شود و مانع حرکتشان بشود. پس هشیار باشید

…………………………………………………..
این گفتار قبل از نمازجمعه ۲۶تیر و به عنوان استدلال صحیح بودن انتخاب این تاکتیک برای تظاهرات و اعتراضات مطرح شد.در حال حاضر با توجه به اولین تجربه این حرکت مواردی به بند های مختلف آن اضافه می شود که باید مد نظر قرار بگیرد.دشمن یکراه خواهد داشت و آن تعطیلی نماز جمعه می باشد.
دشمن، نه میتواندبه تجمعات میلیونی حمله کند و نه میدانی برای مانور و خود نمائی خواهد داشت . ممکن استاین چیزی است که در تظاهرات بزرگ روزهای پس از انتخابات دیدیم و نیازی هم به استدلال ندارد، زیرا ما میدانیم و دشمن بهتر از ما میداند که ما، همة ایران هستیم در برابر اندکی مزدور. لذا آنها سعی کرده اند پیوستن افراد و حرکتشان به سوی کانونهای تظاهرات را از کوچه کوچه شهر کنترل کنند این جیزی است که همه دیدیم. به همین دلیل دیگر تجمعات بزرگی امکان تشکیل نیافته است.

( البته دیدیم که دشمن حمله کرد و احتمالاً دستیگریها و زخمی و کشته ای نیز درپی داشته است. ولی باید دانیم که این پیامد در هر حرکت اعتراضی ای اجتناب نا پذیر خواهد بود،.آنجه مهم است نتیجه ای است که گرفته شد و دیدیم که در این روز بخصوص دشمن نمی توانست از حرکت مردم برای رفتن به یک قرار گاه مشترک حرکت پیشگیرانه ای داشته باشد. همانطور که در بند های بعدی این گفتار گفته بودیم دشمن برای جلو گیری از تکرار چنین جنبشی در جمعه های دیگر راهی جز تعطیلی نماز جمعه ندارد ،زیرا مردم همه یک شکل هستند و دشمن نمی تواند طرفدار داران بسیار اندکش را از بین مردم گزینش کند. جز اینکه آنرا انحصاری کرده و فقط افراد بسیج و پادگانها و بعضی نهاد ها را با وسیله نقلیه خودش به نماز جمعه انتقال دهد که این کار احتمالی دشمن را فعلاً مورد بحث قرار نمی دهیم. راه دیگر انست که به طرفدارانش توصیه کند در اول وقت  در محل نماز حاضر شوند و بعد از تجمع تعداد مورد نیاز معمول هفته های گذشته ، دیگران را از حرکت به سوی محل نماز جمعه  باز بدارد. اگر جنین کاری بکند شرایط برای همه یکسان خواهد بود و مردم می توانند در این کار از مزدوران حکومت پیشی گرفته و زود تر حرکت کنند که در آن صورت نمازگزاران سنتی و وابسته حکومت ذلیل و ذله خواهند شد و مجبور خواهند بود هر جمعه در یک ماراتون سرعت شرکت کنند و این کاری است که برای همه مقدور میباشد. لذا مردم می توانند در هر جمعه آزادانه بهمدیگر بپیوندند. چیزی که قبلاً هم تذکر داده شد این بود که مردم نماد های سبز را تا زمان رسیدن به قرار گاه نماز جمعه و تظاهرات آشکار نسازند تا مورد شناسائی و ممانعت قرارنگیرند. البته گفته بودیم که نماد های سبز را با شروع و گفتن بسم الله خطبه اول نماز آشکار سازند و این توصیه را باید همیشه و بطور هماهنگ رعایت کنند

نماز جمعه می تواند وعده گاهی برای تجمع بی درد و سر مردم باشد ومهم نیست که چه کسی امام جمعه باشد. زیرا در آن روز کسی را از خارج شدن از منزل و رفتن به سوی محل مشخصی مانع نخواهند شد.باید سعی شود که جزو اولین حرکت کنندگان به سوی نماز جمعه باشیم زیرا ممکن است پس از مشاهده ازدیاد جمعیت مانع از پیوستن دیگران شوند، همانطور که در وقت پایانی روز انتخابات مانع از رأی دادن مردم شدند چون می دانستند ادامه کار به نفع آنان نیست و گرنه از آن برای تبلیغاتشان بهره برداری نیز می کردند. اینبار و برای دفعات بعد، ما باید جزو اولین شرکت کنندگان باشیم. در انتخابات دشمن به افراد اندک خود توصیه کرده بود در ساعات اولیه رأی بدهند تا بتواند مانع رأی دادن مخالفین خود بشود. ما می توانیم تمام صفوف نماز جمعه را در اختیار مطلق خود داشته باشیم. یادمان باشد که دشمن از این تاکتیک مطلع خواهد شد و چه بسا خود از این نقطه ضعف بالقوه از قبل نیز با خبر بوده است(دیدیم که درست بود و از روز چهار شنبه شروع کرد به تبلیغات مسموم) و ما امروز آنرا کشف کرده ایم.پس صبح های جمعه طوری حرکت کنید که جزو اولین صفوف نماز گزاران بااشد)

با یک نگاه سطحی به مطالب این سایت خواهید فهمید که بنده مسلمان و خیلی هم معتقد هستم. روی سخنم با کسانی است که مذهبی نیستند و یا اینکه اصولاً مخالف مذهب و بخصوص اسلام می باشند. اگر فرض کنیم که مذهب یا مذاهب و از آن میان اسلام حقیقت داشته باشد، بدانید که هر حرکت آزادی بخش و عدالت خواهانه ای که از شما سر بزند در پیشگاه خداوند یک حرکت مقدس می باشد . من مسلمان، شمای آزادیخواه و عدالت طلب را هم کیش خود می پندارم ولو به هنگام نماز خواندن مرا تخطئه بکنید. خداوند در هیچ جای قرآن به شعار ها و حرف های ما بهائی نداده و تنها اعمال مارا ارزشگذاری کرده است. به همین دلیل می بینیم که در سوره «ماعون» می گوید وای بر نماز گذاران و هیچکجا چنین تعبیری را برای نماز نخوانها بکار نبرده. در جای دیگری می گوید روز قیامت زبان و دهان شما را می بندیم و از دست پایتان سئوال می کنیم. یعنی حرفهای شما و شعارهای شما را گوش نمیکنم و تنها اعمال و کار های شما مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

بنابراین شمای لامذهب یا مخالف اسلام اگر فرض ما بر وجود خداوند  رابپذیرید، خواهید پذیرفت که آنخدا خدای شما نیز هست و  به حرکتهای عدالتخواهانه مردم توجه دارد و نه وردهای فریبنده و شیطانی نمازگزاران ریاکار. این استدلال را حتی در جائی از سخنان مطهری نیز خوانده ام که می گوید چه بسا کسی در پیشگاه خداوند یک  به عنوان یک مسلمان حقیقی پذیرفته شود، در حالیکه اصولاً عقیده ای به مذهب و وجود خداوند نداشته باشند و چه بسا با آن مخالفت نیز بکند.

دوستان، شاید به عنوان فراخوانی جهت یکی شدن و مبارزه بر ضد دشمن نیاز به شعار و متنی کوتاه باشد اما ضرورت دارد نسبت به کاری در پیش است آگاهی و توافق کامل داشتع باشیم و بدانیم که  آیا این روش کارساز هست یانه تاچنانچه شروع کردیم دچار دودلی نباشیم و با اطمینان گام برداریم. من شخصاً پیشنهاد رفتن به نماز جمعه را یک ترفند دشمن تلقی میکردم. گاهی هم فکر میکردم  که این پیشنهاد آقای موسوی و دیگران نوعی بازی دادن و آمادگی برای انفعال و یا حرکتی کور باشد. واقعاً از پس از دعوت به نماز جمعه دجار سر درگمی عجیبی بودم. هدف آقای موسوی هر چه باشد، ما باید چنین استدلالی را بپذیریم و چنین هدفی را دنبال کنیم که ” هر جمعه، روزی برای تجمع میلیونی و تظاهرات گسترده در سراسر کشورباشد. قرار، محل برگزاری نماز جمعه در تمام شهرستانها. ساعت حرکت اولین ساعات روز. هیچکس در خانه نماند. ولو دشمن و طرفداران حکومت به خانه های شما دستبرد بزنند. ممکن است بعد ها از این تاکتیک برای عدم شرکت شما در نماز جمعه استفاده کنند.

به عنوان یک مسلمان معتقد از سال ۵۸ به بعد شرکت در نماز جمعه و حتی خواندن نماز به جماعت و رفتن در مساجد را حرام دانسته ام و حتی توصییه می کرده ام برای مراسم هفت و یاد بود در گذشتگان نیز از منازل و اماکن دیگری غیر از مساجد استفاده شود. شما حتی در صفحاتی از همین سایت می توانید مشاهده کنید که بنده تمام مساجد امروز ایران را مسجد «ضرار» نامیده ام. مسجد ضرار مسجدی بود که توسط پیامبر خراب شد. امروز همه مساجد ایران مسجد ضرار میباشند جون بر خلاف و در جهت عکس منافع و مصالح مردم بکار گرفته شده و هر تجمعی در مساجد مورد بهره برداری حکومت غاصب قرار میگیرد و پایگاهی برای شیاطین میباشد.اما شرکت در نماز جمعه می تواند یک قرارگاه تجمع میلیونی مردم برای تظاهرات عدالت خواهانه و آزادیبخش باشد. تجمعی که برای تشکیلش مانعی وجود ندارد.

در نماز جمعه همه قرار می گذاریم که با شنیدن «بسم الله» اولین خطبه، نمادهای سبز را آشکار کنند. بدون توجه به اطرافیان. یقین داریم که تعدا قلیلی که با مانیستند در لابلای رنگهای سبز محو خواهند شد.برای ممانعت از این تشکل فراگیر، دشمن تنها یک راه خواهد داشت و آن تعطیلی نماز جمعه خواهد بود

علامت های سبز را صرفاً پس از پیوست کامل به هم دیگر در نماز جمعه و پس از «بسم الله» اولین خطبه آشکار کنید آشکار کنید.

از این فرصت طلائی و خدادادی باید حد اکثر بهره را برد و در روز جمعه هیچ کس در خانه نماند. مهم نیست که چه کسی امام جمعه باشد. اتفاقاً اگر امام جمعه افراد جناح حکومت باشند حرکت ما کارسازتر خواهدبود. این مسئله نه در تهران که در تمام شهرها و هر جمعه و باشرکت تمامی مردم باید اجرا شود باید بدانیم که مردم ما هستیم و تعدا اندک مزدوران حکومت در لابلی ما چنان گم می شوند که مجبور خواهند شد شعار های ما راتکرار کنند حتی اگر تعداد کمشان در بین ما شعار دیگری بدهند شنیده نمی شود و تنها نیروی صدای انفجار شعار های ماراتقویت می کند.(البته در این هفته شاید پنج در صد مردم شرکت کرده بودند و الا می بایست تا شعاع هزار متری دانشگاه کاملاً پر شده باشد طوری که جائی برای تکان خوردن مأمورین وجود نداشته باشد. مردم خود می دانند که این حرف شعار و حرفی برای تشویق و روحیه دادن نیست. امروزحتی درصد قابل توجهی از رأی دهندگان  به احمدی نژاد به صفوف مردم پیوسته اند. منظور رأی دهندگان معمولی می باشد ونه مزدوران).

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگرآنکه آنقوم در خود تغییری بوجود آورند

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: